Toriko Episode 97

"Pinnacle Showdown! Ichiryuu vs Bishokukai's Midora!"
Toriko tv 7.69

Comments